Informacje o Ochronie Danych Osobowych - RODO - Szarafin
Informacje o Ochronie Danych Osobowych - RODO
< powrót do strony głównej

Informacje o Ochronie Danych Osobowych - RODO

Uwzględniając zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych - RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczamy, że bardzo poważnie podchodzimy do prywatności oraz  bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

Informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “SZARAFIN” Tomasz Szarafin z siedzibą w Skórczu 83-220 przy ul. Spacerowej 2 zarejestrowana pod nr NIP 592-102-67-06, oraz REGON 192071347

Z Administratorem można skontaktować się wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na tej stronie.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie;
 • zawarcia i zrealizowania na Państwa rzecz umowy, której są Państwo stroną;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej nas umowy;
 • wykonania przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku gdy wyrazicie Państwo na to zgodę, również w celu marketingu produktów i usług, których dostawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  jest Administrator; badania satysfakcji klientów; prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:

 • niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 • niezbędności do zrealizowania umowy, której jesteście Państwo stroną, czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 • niezbędności do  zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na obronie przed roszczeniami i dochodzeniu ich, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO;
 • niezbędności do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO;
 • zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1a) RODO, jeżeli wyrazicie Państwo taką zgodę.

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem. Lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się w siedzibie firmy.

Dane będą przechowywane w wymienionych w punkcie 2) celach odpowiednio:

 • przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy;
 • przez czas trwania i realizowania na Państwa rzecz umowy;
 • do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;
 • do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • przez czas świadczenia przez Administratora działalności gospodarczej na rynku usług, o profilu takim jak świadczone obecnie – o ile wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe.

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: rodo@szarafin.com.pl

Podanie danych osobowych jest niezbędne do: udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz zawarcia i realizowania na Państwa rzecz umowy, a brak ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy i świadczenia na Państwa rzecz. Natomiast w zakresie celu marketingowego, podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a brak ich podania spowoduje brak możliwości kierowania do Państwa przez Administratora ofert marketingowych.

Informujemy, że dane osobowe – w zakresie przetwarzania na cele marketingowe –  mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze Administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u Administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

Zgoda  na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać cofnięta przez Państwa w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w tym celu, na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia osobiście w siedzibie Administratora lub wysłanie skanu na adres email: rodo@szarafin.com.pl

 

Klauzula informacyjna.

1. Administrator danych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “SZARAFIN” Tomasz Szarafin z siedzibą w Skórczu 83-220 przy ul. Spacerowej 2 zarejestrowana pod nr NIP 592-102-67-06, oraz REGON 192071347

2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu  udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o której to przesłance mowa w art. 6 ust. 1b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych.  Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: rodo@szarafin.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy na tej stronie.

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2 powyżej.

O FIRMIE Poznaj nas LOKALIZACJA Znajdź nas na mapie